Xây dựng mô hình High Availability Mysql Cluster – DRBD

Xây dựng mô hình High Availability Mysql Cluster – DRBD Mô hình: Phần 1: Cài đặt và cấu hình heartbeat Chuẩn bị – Mỗi máy gắn 1 harddisk 1G ( đồng bộ database) – Cấu hình địa chỉ IP node1.ha-mysql01.com [eth0:192.168.1.11] [eth1:172.16.1.1] node2.ha-mysql02.com [eth0:192.168.1.12] [eth1:172.16.1.2] – Trong file /etc/hosts , bổ sung thêm tên hostname[…]