Hướng dẫn cài đặt FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 CentOS v7 MariaDB Apache

Hướng dẫn cài đặt FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 CentOS v7 MariaDB Apache Fusionpbx là một giao diện quản lí đầy đủ tính năng cho Freeswitch. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt Fusionpbx và Freeswitch® với Mariadb  và Apache trên Centos7. 1.Chuẩn bị CentOS v7 Freeswitch v1.6 FusionPBX v4.4 MariaDB v5.5 Apache v2.4 PHP v7.1 2.Cài đặt Cài đặt packages cần[…]