Các khái niệm cơ bản về DNS

DNS là gì? DNS-Domain Name System là một csdl phân tán đc các ứng dụng tcp/ip sử dụng để ánh xạ giữa hostname và địa chỉ IP và routing email. Gọi là phân tán bởi vì ko có một site đơn lẻ nào quản lý toàn bộ thông tin. Mỗi site sẽ quản lý csdl[…]