Hướng dẫn Secure Calling trong tổng đài asterisk

 

Tiếp tục bài viết về tổng đài asterisk mã nguồn mở. Hôm nay mình chia sẻ mọi người bảo mật cuộc gọi trong tổng đài asterisk.

Cài đặt thêm SRTP

cd /usr/local/src/
wget https://downloads.sourceforge.net/project/srtp/srtp/1.4.4/srtp-1.4.4.tgz
tar zxvf srtp-1.4.4.tgz
cd /usr/src/srtp
./configure CFLAGS=-fPIC --prefix=/usr/lib64
make && make install

Rebuild Asterisk

STOP asterisk

systemctl stop asterisk
cd /usr/src
cd asterisk-*
make clean && make distclean
./configure --with-crypto --with-ssl --with-srtp=/usr/lib64 --libdir=/usr/lib64 --with-jansson-bundled
 make menuselect
 make && make install

Tạo ssl

mkdir /etc/asterisk/keys
cd /usr/src/asterisk/contrib/scripts/
./ast_tls_cert -C pbx.mycompany.com -O "My Super Company" -d /etc/asterisk/keys
./ast_tls_cert -m client -c /etc/asterisk/keys/ca.crt -k /etc/asterisk/keys/ca.key -C phone1.mycompany.com -O "My Super Company" -d /etc/asterisk/keys -o phone1

Chỉnh lại file sip.conf thêm đoạn dưới

tlsenable=yes
tlsbindaddr=0.0.0.0:5061
tlsbindaddr=::
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.pem
tlscafile=/etc/asterisk/keys/ca.crt
tlscipher=ALL
tlsdontverifyserver=no
tlscipher=DES-CBC3-SHA
tlsclientmethod=tlsv1
media_encryption=sdes
encryption=yes

START asterisk

systemctl start asterisk

Register softphone dùng giao thức TLS thực hiện cuộc gọi và test

Tham khảo: https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Secure+Calling+Tutorial

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *