Hướng dẫn cài Freepbx 15 trên Ubuntu 20.04 LTS

Trong bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn cách cài tổng đài Freepbx trên Ubuntu 20.04 LTS.

1.Chuẩn bị

VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như Tinohost, Hostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting…  

Hệ điều hành: Ubuntu 20.04 LTS

Ram: 1-2G

HDD: 10-20G

Tham khảo phần cài đặt asterisk 16 trên ubuntu trước khi cài Freepbx.

2.Các bước cài đặt

Chỉnh ngày giờ hệ thống server

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Cài đặt mariadb

apt update
apt -y install mariadb-server mariadb-client

Cài đặt Node.js 10 LTS

sudo apt update
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Cài đặt apache

apt -y install apache2
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf

Cài đặt PHP7.2

apt-get install software-properties-common –y
add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.2 php7.2 php-pear php7.2-cgi php7.2-common
sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.2/cli/php.ini
rm -f /var/www/html/index.html

Cài đặt freepbx

apt -y install wget
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-15.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-15.0-latest.tgz
rm -f freepbx-15.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n

Khởi động lại apache2

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Mở firewall để truy cập tổng đài

ufw allow proto tcp from any to any port 80,443

Try cập vào FreePBX 15 Web Interface

Mở trình duyệt web và đăng nhập ip_address_or_hostname với user admin để tiến hành cài đặt ban đầu như user, email…

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: How to Install Asterisk and FreePBX on Ubuntu 20.04

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *