Hướng dẫn cài đặt Asterisk 16 trên Centos7

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 16 trên Centos7

1. Chuẩn bị:

Máy ảo: 1G Ram, HDD 10-20G

Hệ điều hành: Centos7

Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt

Cập nhập hệ thống

#sudo yum -y update

Thêm epel repository – CentOS

#sudo yum -y install epel-release

Tắt selinux

#setenforce 0
#sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config

2. Cài đặt

2.1 Bước 1- Cài đặt các tool cần thiết

#sudo yum -y install wget vim net-tools

Cài đặt các gói “Development Tools” và các gói cần thiết

#sudo yum -y groupinstall "Development Tools"
#sudo yum -y install libedit-devel sqlite-devel psmisc gmime-devel ncurses-devel libtermcap-devel sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel uuid-devel libtool libuuid-devel subversion kernel-devel kernel-devel-$(uname -r) git subversion kernel-devel crontabs cronie cronie-anacron wget vim

2.2 Bước 2- Tải và cài đặt Jansson

Jansson là một thư viện C để mã hóa, giải mã và thao tác dữ liệu JSON. Tải xuống và cài đặt nó trên máy chủ CentOS 7 bằng cách chạy các lệnh bên dưới:

#cd /usr/src/
#git clone https://github.com/akheron/jansson.git
#cd jansson
#autoreconf -i
#./configure --prefix=/usr/
#make && make install

2.3 Bước 3- Tải xuống và cài đặt PJSIP

PJSIP là một thư viện truyền thông đa phương tiện mã nguồn mở và miễn phí được viết bằng ngôn ngữ C thực hiện các giao thức dựa trên tiêu chuẩn như SIP, SDP, RTP, STUN, TURN và ICE. Tải về từ dự án Github, sau đó biên dịch và cài đặt.

#cd /usr/src/ 
#export VER="2.8"
#wget http://www.pjsip.org/release/${VER}/pjproject-${VER}.tar.bz2
#tar -jxvf pjproject-${VER}.tar.bz2
#cd pjproject-${VER}
#./configure CFLAGS="-DNDEBUG -DPJ_HAS_IPV6=1" --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --enable-shared --disable-video --disable-sound --disable-opencore-amr
#make dep
#make
#make install
#ldconfig

2.4 Bước 4- Tải xuống và cài đặt Asterisk

Bây giờ chúng ta đã cài đặt tất cả các gói phụ thuộc, chúng ta đã sẵn sàng tải xuống và cài đặt Asterisk 16 trên CentOS 7.

#cd /usr/src/
#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz
#tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz
#rm -f asterisk-16-current.tar.gz
#cd asterisk-*
#./configure --libdir=/usr/lib64

Nếu mọi việc thành công, bạn sẽ nhận được đầu ra tương tự như dưới đây:

Asterisk 16 trên Centos7

2.5 Bước 5- Tùy chọn các cài đặt lựa chọn

#make menuselect

chọn chan_ooh323format_mp3

asterisk16

chọn định dạng của gói Audio như bên dưới

asterisk16

Đối với Music On Hold, chọn các mô-đun  sau

asterisk16

Trên Gói âm thanh bổ sung, chọn như hình dưới đây:

asterisk16

Bật app_macro trong phần Ứng dụng

asterisk16

Bạn có thể thay đổi cấu hình khác mà bạn thấy phù hợp. Khi hoàn tất, lưu và thoát

#sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh

Để bắt đầu xây dựng và cài đặt Asterisk với các mô-đun đã chọn, hãy chạy các lệnh.

#make
#make install
#make samples
#make config
#ldconfig

asterisk16

Tạo một người dùng và nhóm riêng biệt để chạy các dịch vụ Asterisk và gán quyền chính xác:

#groupadd asterisk
#useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
#usermod -aG audio,dialout asterisk
#chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk
#chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
#chown -R asterisk.asterisk /usr/lib64/asterisk

Đặt người dùng mặc định Asterisk:

# sudo vim /etc/sysconfig/asterisk
AST_USER="asterisk"
AST_GROUP="asterisk"
#  vim /etc/asterisk/asterisk.conf
runuser = asterisk ; The user to run as.
rungroup = asterisk ; The group to run as.

#systemctl restart asterisk
#systemctl enable asterisk

Kiểm tra xem bạn có thể kết nối với Asterisk CLI không:

# asterisk -rvv

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cài đặt Asterisk 16 trên Centos7. Chúc các bạn cài đặt thành công!
Tham khảo: https://computingforgeeks.com/how-to-install-asterisk-16-lts-on-centos-7-fedora/

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *