Xây dựng hệ thống giám sát Zabbix 6.0 trên Ubuntu 22.04LTS

Nội dung
Nội dung

Zabbix là một giải pháp giám sát mạng phân tán, là phần mềm sử dụng các tham số của một mạng, tình trạng và tính toàn vẹn của Server cũng như các thiết bị mạng.

Zabbix được sáng lập bởi Alexei Vladishev và hiện nay đang được phát triển và hỗ trợ bởi Zabbix SIA

Phần mềm Zabbix có thể theo dõi các thông số của mạng và tình trạng của server. Zabbix sử dụng các phương pháp cảnh báo linh hoạt, cho phép bạn cấu hình cảnh báo dựa trên email hoặc SMS cho hầu hết các sự kiện xảy ra, nắm bắt nhanh các sự cố xảy ra của server.

Bài viết mình chia sẻ các bạn xây dựng hệ thống giám sát Zabbix 6.0 trên Ubuntu 22.04LTS

Các bước cài đặt

Cài đặt Zabbix server, frontend, và agent

Zabbix 6.0 LTS version (supported until February, 2027)

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-4+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb 
sudo apt update
sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

Zabbix 6.4 standard version (supported until November, 2023)

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu$(lsb_release -rs)_all.deb
sudo apt update
sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

Cấu hình database

Ở đây mình dùng mật khẩu rootDBpass làm mật khẩu gốc và zabbixDBpass làm mật khẩu Zabbix cho DB. Bạn nên thay đổi mật khẩu mới cho an toàn bảo mật.

Đầu tiên các bạn cài MariaDB 10.6

sudo apt install software-properties-common -y
curl -LsS -O https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
sudo bash mariadb_repo_setup --mariadb-server-version=10.6
sudo apt update
sudo apt -y install mariadb-common mariadb-server-10.6 mariadb-client-10.6
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Đổi mật khẩu root database

sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none):
Press Enter Switch to unix_socket authentication [Y/n]y 
Change the root password? [Y/n]y 
New password:<Enter root DB password> 
Re-enter new password:<Repeat root DB password> 
Remove anonymous users? [Y/n]:Y 
Disallow root login remotely? [Y/n]:Y 
Remove test database and access to it? [Y/n]:Y 
Reload privilege tables now? [Y/n]:Y

Tạo database

sudo mysql -uroot -p'rootDBpass' -e "create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;"
sudo mysql -uroot -p'rootDBpass' -e "create user 'zabbix'@'localhost' identified by 'zabbixDBpass';"
sudo mysql -uroot -p'rootDBpass' -e "grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbixDBpass';"

Import schema và data

sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p'zabbixDBpass' zabbix

Đổi database password trong Zabbix cấu hình file

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=zabbixDBpass

Cấu hình firewall

ufw allow 10050/tcp
ufw allow 10051/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw reload

Start Zabbix server và agent processes

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent

Cấu hình Zabbix frontend

sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

Đổi time zone # php_value date.timezone Europe/Riga

php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Khởi động lại apache

sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl enable apache2

Tiếp theo truy cập vào Zabbix http://server_ip_or_dns_name/zabbix và thiết lập ban đầu

 

Sau khi hoàn tất các bước cài đặt ở trên các bạn login vào Zabbix với username “Admin” và password “zabbix”. Bắt đầu add host và giám sát

Thêm host

Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết mới nhất