Tổng đài Asterisk-Queue

 

Queues được cấu hình trongqueues.conf.

Tập tin này rất quen thuộc đối với các bạn admin quản trị tổng đài Voip asterisk.

Thông số này luôn được set  persistentmembers = yes để các agent tự động thêm vào khi asterisk khởi động.

Bài viết hôm nay mình chia sẻ ý nghĩa các thông số trong queue-asterisk.

musiconhold

Cài đăt đoạn nhạc chờ trong queue và luôn set là default:

musiconhold = default

announce

Cài một câu thông báo trước khi agent nhận cuộc gọi.

strategy

Cài đặt chế độ đổ chuông để phân phối cuộc gọi cho các Agent. Cụ thể có các chế độ sau:

ringall
Đổ chuông tất cả Agent đến khi có 1 Agent nghe máy (default)
roundrobin
Đổ chuông ngẫu nhiên trong danh sách cho đến khi có 1 Agent nghe máy.
leastrecent
Đổ chuông cho Agent mà có thời gian nhàn rỗi lâu nhất.
fewestcalls
Đổ chuông cho Agent ít nhận cuộc gọi nhất.
random
Đổ ngẫu nhiên Agent bất kỳ trong queue.
rrmemory
Đổ xoay có nhớ. Bắt đầu từ Agent đầu tiên đến Agent kế tiếp sau đó đến cuộc gọi cuối cùng.

timeout

Thời gian đổ chuông của Agent

retry

Khoảng thời gian nghỉ  của Agent trước khi đổ chuông lượt đổ chuông quay trở lại.

weight

Tầm quan trọng tương đối của hàng đợi so với các hàng đợi khác. Nếu một Agent là thành viên của nhiều hàng đợi, các cuộc gọi từ hàng đợi có trọng lượng cao hơn sẽ được kết nối trước. Ví dụ, bạn có thể đưa ra một hàng đợi khẩn cấp với weight cao hơn.

wrapuptime

Thời gian nghỉ của Agent sau khi hoàn thành một cuộc gọi trước khi cuộc gọi đổ chuông quay lại (default: 0).

maxlen

Số lượng người gọi tối đa trong queue mặc định 0.

announce-frequency

Đặt câu thông báo trong báo trong hằng đợi mặc định set theo số s.

announce-holdtime

Đặt xem thời gian chờ ước tính sẽ được thông báo sau vị trí xếp hàng. Các giá trị có thể là Yes, No,Once.

announce-round-seconds

Làm tròn bản thông báo announcements. Các giá trị có thể là 0, 1, 5, 10, 15, 20 và 30.

periodic-announce-frequency

Đặt khoảng thời gian tính bằng “s” periodic announcements.

joinempty

Cài đặt người gọi khi không có agents.

Yes” ->Người gọi vào có Agent hoạt động

No” -> Người gọi vào không có agents hoạt động

Strict” -> Người gọi vào không có Agent hoặc không có Agent trong hằng đợi.

leavewhenempty

Đặt người gọi bị xóa khỏi hằng đợi khi tất cả các Agent đã đăng xuất.

autopause

Tự động paused khi có cuộc gọi lỗi hoặc không.

ringinuse

Cài đặt Agent tự động ring khi có cuộc gọi.
Bài viết liên quan

2 thoughts on “Tổng đài Asterisk-Queue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *