Sự khác nhau giữa RUN, CMD, ENTRYPOINT trong Dockerfile

Nội dung
Nội dung

Khi làm việc với Docker, một trong những khái niệm cần phải tìm hiểu là Dockerfile. Dockerfile là một file văn bản chứa các chỉ thị để build image, cụ thể là tạo nền tảng cho các container. Dockerfile chứa các lệnh để chỉ định các cấu hình và thao tác khi chạy một container. Nhưng trong Dockerfile, có ba chỉ thị quan trọng được sử dụng cho các hành động khác nhau là RUN, CMDENTRYPOINT. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa các chỉ thị này.

1. RUN

Lệnh RUN cho phép bạn thực hiện các lệnh trong một container. Lệnh này thường được sử dụng để cài đặt các gói và phần mềm trong image. Các lệnh thực thi thông qua  RUN sẽ được thực thi một lần khi build image, và mỗi khi tạo một container mới từ image đó. Vì thế, lệnh  RUN thường được sử dụng để cài đặt các phần mềm và thư viện cần thiết cho image.

Dockerfile

# Ví dụ về sử dụng RUN
FROM ubuntu:latest
RUN apt-get update && apt-get install -y python3

2. CMD

Lệnh CMD chỉ định một lệnh mặc định được thực thi khi container được khởi chạy. Lệnh này chỉ được thực thi khi khởi động container với các tham số docker run <image>, tuy nhiên nếu bạn cung cấp các tham số khi chạy container, chúng sẽ ghi đè lên lệnh CMD. Lệnh CMD có thể xuất hiện cuối cùng trong một Dockerfile. Nếu bạn chỉ định nhiều lệnh `CMD`, chỉ lệnh cuối cùng có hiệu lực.

Dockerfile

# Ví dụ về sử dụng CMD với một lệnh
FROM ubuntu:latest
CMD ["python3"]

# Ví dụ về sử dụng CMD với nhiều lệnh
FROM ubuntu:latest
CMD ["python3", "app.py"]

3. ENTRYPOINT

Lệnh ENTRYPOINT giống như lệnh CMD, nhưng là một lệnh được thiết lập cứng để chạy khi container được khởi động. Lệnh này được sử dụng để thiết lập một lệnh mặc định để chạy khi container được khởi động. Tuy nhiên, nếu bạn chạy container bằng cách sử dụng tham số thiết đặt nó sẽ không bị ghi đè bởi các tham số đó. Nó giống như một hàm mặc định trong một class, bạn có thể thay đổi các tham số của hàm đó, nhưng không phải hàm đó. Dưới đây là ví dụ về sử dụng lệnh ENTRYPOINT.

Dockerfile

# Ví dụ về sử dụng ENTRYPOINT với một lệnh
FROM ubuntu:latest
ENTRYPOINT ["python3"]

# Ví dụ về sử dụng ENTRYPOINT với nhiều lệnh
FROM ubuntu:latest
ENTRYPOINT ["python3", "app.py"]

4.Tổng kết

Tóm lại, RUN, CMDENTRYPOINT là những lệnh rất quan trọng trong Dockerfile khi bạn muốn build image và tạo container. RUN thường được sử dụng để cài đặt các phần mềm và thư viện cần thiết cho image. CMD cho phép bạn chỉ định một lệnh mặc định được thực thi khi container được khởi động. Trong khi đó, ENTRYPOINT là một lệnh được thiết lập cứng để chạy khi container được khởi động. Nên hiểu rằng chúng không thể thay thế cho nhau, vì mỗi lệnh có một mục đích và sử dụng khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa RUN, CMDENTRYPOINT.

Bài viết mới nhất