Snippet Box – Nơi lưu lại các đoạn code quan trọng

1. Snippet Box là gì?

Snippet Box là một ứng dụng lưu trữ đơn giản tổ chức các đoạn code của bạn. Cho phép bạn dễ dàng tạo, chỉnh sửa, xoá và quản lý các đoạn code của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hỗ trợ Markdown tích hợp, Snippet Box giúp bạn dễ dàng thêm ghi chú hoặc tài liệu đơn giản vào code của mình.

2. Cài đặt

Chạy trực tiếp với Docker

sudo docker run -d --name snippetbox -p 5100:5000 -v /srv/config/snippetbox:/app/data pawelmalak/snippet-box

Chạy với docker-compose

version: '3'
services:
 snippet-box:
  image: pawelmalak/snippet-box:latest
  container_name: snippet-box
  volumes:
    - /path/to/host/data:/app/data
  ports:
    - 5000:5000
  restart: unless-stopped

Kết quả

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *