Linux Cơ Bản

Nội dung
Nội dung

1. Change Hostname

 hostnamectl set-hostname newhostname

2. Change IP Address trên Ubuntu 20.04 LTS

 1. Tạo một file /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens3:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.121.221/24
   gateway4: 192.168.121.1
   nameservers:
     addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
 1. Apply changes
netplay apply

3. Change IP Address trên Ubuntu 22.04 LTS

Có sự thay đổi trên Ubuntu 22.04

 1. Tạo một file /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens3:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.121.221/24
   routes: 
    - to: default
     via: 192.168.121.1
   nameservers:
     addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
 1. Apply changes
netplay apply

Bài viết mới nhất