Kubernetes CICD – triển khai ứng dụng trên Kubernetes với Argo CD

Nội dung
Nội dung

Việc triển khai ứng dụng trên Kubernetes có nhiều cách khác nhau. Để đơn giản hoá trong việc triển khai hôm nay mình chia sẻ các bạn một tool Gitops đó là Argo CD.

 • Cài Argo CD trên K8S
 • Một image python Flask App
 • Cài đặt GitHub để chạy continuous integration (CI)
 • Triển khai một ứng dụng Argo CD và đồng bộ trên K8S

Kubernetes CI/CD

1. Cài Argo CD trên K8S

Các bạn chuẩn bị một môi trường lab dùng minikube, kubernetes digital ocean, gke, eks, aks… Nếu chưa biết cách đăng kí thì xem lại video này của mình. Sau khi có cluster kubernetes rồi chúng ta bắt đầu thôi

1.1 Cài một cert-manager

Mục đích cài cert-manager là để tạo chứng chỉ ssl cho domain.

helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io 
helm repo update
kubectl create namespace cert-manager
kubectl get namespaces
kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.9.1/cert-manager.crds.yaml
helm install my-release --namespace cert-manager --version v1.9.1 jetstack/cert-manager

2.2 Cài Nginx Ingress Controller

Nginx Ingress Controller để quản lí việc external IP loadbalacer ra bên ngoài

helm repo add ingress-nginx https://kubernetes.github.io/ingress-nginx
helm repo update
helm install nginx-ingress ingress-nginx/ingress-nginx --set controller.publishService.enabled=true
kubectl --namespace default get services -o wide -w nginx-ingress-ingress-nginx-controller

2.3 Cài Argo CD

Tạo một namspace argocd

kubectl create namespace argocd

Các bạn có thể cài bằng lệnh bên dưới hoặc bằng helm chart

 • Bằng lệnh
kubectl apply -n argocd -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml
 •  Bằng helm chart

Tạo file chart Chart.yaml

apiVersion: v2
name: argocd
version: 5.20.3
dependencies:
- name: argo-cd
version: 5.20.3
appVersion: v2.6.1
repository: https://argoproj.github.io/argo-helm

Tạo file value chart values.yaml

argo-cd:
 crds:
  # -- Install and upgrade CRDs
  install: true
  # -- Keep CRDs on chart uninstall
  keep: true
 controller:
  replicas: 1
  args:
   # -- define the application controller `--app-resync`
   appResyncPeriod: "30"
   # -- define the application controller `--status-processors`
   statusProcessors: "20"
   # -- define the application controller `--operation-processors`
   operationProcessors: "10"
   # -- define the application controller `--self-heal-timeout-seconds`
   selfHealTimeout: "3"
   # -- define the application controller `--repo-server-timeout-seconds`
   repoServerTimeoutSeconds: "60"

 server:
  extraArgs:
  - --insecure
  replicas: 1
  ingress:
   enabled: true
   annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"    
    cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-argocd
    kubernetes.io/tls-acme: "true"
    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-passthrough: "true"
   hosts:
    - argocd.vuihoctech.com
   paths:
    - /
   tls:
    - secretName: argocd5-tls-certificate
     hosts:
      - argocd.vuihoctech.com
  
  configEnabled: true
  config:
   url: https://argocd.vuihoctech.com
   exec.enabled: "true"
   accounts.user: apiKey, login
   repositories: |
    - name: main-repo
     type: git
     url: https://gitlab.com/tonykien2012/agocd5-helm.git
     usernameSecret:
      name: git-creds
      key: username
     passwordSecret:
      name: git-creds
      key: password
    # - name: acr-charts
    #  type: helm
    #  enableOci: true
    #  url: registry.gitlab.com/tonykien2012/app-demo-helmchart
    #  username: argocd-gitlab
    #  password: x5dtUqgitoBZQ75qicP5
  rbacConfig:
   policy.csv: |
    p, role:dev, applications, sync, */*, allow
    p, role:dev, applications, get, */*, allow
    p, role:dev, certificates, get, *, allow
    p, role:dev, clusters, get, *, allow
    p, role:dev, repositories, get, *, allow
    p, role:dev, projects, get, *, allow
    p, role:dev, accounts, get, *, allow
    p, role:dev, gpgkeys, get, */*, allow
    g, user, role:dev

Chạy lệnh sau để cài đặt argo cd bằng helm chart. Lưu ý máy tính các bạn đã cài tool helm chart rồi nhé. Nếu chưa thì xem ở đây.

helm install argocd argocd -f argocd/values.yaml --namespace=argocd

Với cách bằng dòng lệnh các bạn phải forward ra ngoài để try cập bằng giao diện UI còn đối với cách bằng helm thì các bạn thêm domain rồi thì vào bằng domain

kubectl port-forward svc/argocd-server -n argocd 8080:443

Đăng nhập localhost:8080 hoặc https://argocd.domain.com với user là admin và lấy mật khẩu bằng câu lệnh sau

kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d; echo

 

Đến đây các bạn hoàn thành việc cài xong Argo CD rồi đó.

2. Tạo một ứng dụng python Flask App đơn giản

Trước tiên ta tạo một app python đơn giản hello-k8s.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")

def hello():

    return "Hello k8s 3.0!"

if __name__ == "__main__":

    app.run(host='0.0.0.0')
Chạy python hello-k8s.py để xem kết quả
Tiếp theo tạo một Dockerfile. Dockerfile này để build image cơ bản nội dung file hello-k8s.py ở trên.
FROM python:3.8

LABEL maintainer="KienLe TV"

COPY . /app

WORKDIR /app

RUN pip install flask werkzeug

# command to run on container start

CMD [ "python", "hello-k8s.py" ]
Chạy lệnh sau để build
docker build -t hello-k8s:1.0 .
Và lệnh sau để chạy test thử
docker run -p 5000:5000 -d hello-k8s:1.0
Kiểm tra vào localhost:5000 thấy xuất hiện hello-k8s! là ok rồi đó
Sau đó các bạn push image này lên docker hub của các bạn. Nhớ gắn tag user và login bằng user docker login các bạn trước nhé. Như user của mình là tonykien2012
docker push tonykien2012/hello-k8s:1.0

3. Cài đặt GitHub để chạy continuous integration (CI)

Các bạn tạo file CI hello-k8s-dockerhub.yml trong thư mục .github/workflows trên repo code của mình.
name: hello-k8s - Package with Docker

# Controls when the action will run. Triggers the workflow on push or pull request

# events but only for the main branch

on:

  push:

    branches: [main]

jobs:

  # This workflow contains a single job called "build"

  build:

    # The type of runner that the job will run on

   runs-on: ubuntu-latest

    steps:

      - name: Checkout

        uses: actions/[email protected]

      - name: Set up QEMU

        uses: docker/[email protected]

      - name: Set up Docker Buildx

        uses: docker/[email protected]

      - name: Login to DockerHub

        uses: docker/[email protected]

        with:

          username: ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}

          password: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}

      - name: Build and push Docker images

        uses: docker/[email protected]

        with:

          context: ./project/.

          file: ./project/Dockerfile

          platforms: linux/amd64

          push: true

         tags: tonykien2012/hello-k8s:1.0
Khai báo Docker Hub username và token GitHub Repository secrets bằng cách vào repository → Settings → Secrets → Actions.
 • DOCKERHUB_USERNAME —  Docker Hub username
 • DOCKERHUB_TOKEN —  Docker Hub token
Sau khi khai báo xong các bạn push code mà chạy như này thì ok.

3. Triển khai một ứng dụng Argo CD và đồng bộ trên K8S

Bạn có thể tạo qua ứng dụng UI của Argo CD hoặc file yaml

Ở đây mình tạo một file hello-k8s-application.yaml 

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
 name: hello-k8s 
 namespace: argocd
spec:
 destination:
  namespace: default
  server: https://kubernetes.default.svc
 project: default
 source:
  path: argocd/hello-k8s-manifest
  repoURL: https://github.com/kienle1819/K8s-CICD
  targetRevision: HEAD
 syncPolicy: {}

 

Ở đây các bạn khai báo:

 • name: tên ứng dụng
 • namespace
 • path: đường dẫn chứa file deployment
 • repoURL : repo code triển khai

Tiếp theo các bạn tạo các file để triển khai app trong đường dẫn argocd/hello-k8s-manifest:

File deployment hello-k8s-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 labels:
  app: hello-k8s
 name: hello-k8s
 namespace: default 
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-k8s
 strategy:
  rollingUpdate:
   maxSurge: 25%
   maxUnavailable: 25%
  type: RollingUpdate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello-k8s
  spec:
   containers:
   - image: kienle1819/hello-k8s:1.0 
    imagePullPolicy: Always
    name: hello-k8s
    resources:
     requests:
      cpu: 50m
      memory: 256Mi

File service.yaml để tạo svc với deployment

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: hello-k8s
spec:
 ports:
 - port: 5000 
  targetPort: 5000
 selector:
  app: hello-k8s
File ingress.yaml để khai báo domain public ra bên ngoài
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: hello-k8s-ingress
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: "letsencrypt-prod-argocd"
  kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
spec:
 tls:
 - hosts:
  - hello-k8s.vuihoctech.com
  secretName: hello-k8s-tls
 rules:
  - host: hello-k8s.vuihoctech.com
   http:
    paths:
     - pathType: Prefix
      path: "/"
      backend:
       service:
        name: hello-k8s
        port:
         number: 5000

 

Sau khi tạo xong các bạn chạy lệnh sau để deploy

kubectl apply -f hello-k8s-application.yaml

Bạn sẽ thấy app được tạo qua UI của Argo CD

Các bạn bấm sync để đổng bộ.

 

Bạn try cập vào domain để xem kết quả

 

 

Để việc triển khai các bạn thêm option sau và file hello-k8s-application.yaml 

spec:
 syncPolicy:
  automated: {}

 

Sau đó các bạn apply lại.

kubectl apply -f hello-k8s-application.yaml

Như vậy chúng ta hoàn thành được việc triển khai một app thông qua Argo CD hoàn toàn tự động. Các bạn thử sửa một file nào đó trong repo và push lại sẽ thấy kết quả

Trong phần này có một lưu ý là các bạn thấy domain ở trên mình dùng ssl. Nó ở đâu ra vậy thì các bạn nhờ ở đầu mình có cài cert-manager thằng này nó giúp tạo cert và các bạn chạy thêm file bên dưới để tạo được ssl miễn phí letsencrypt-prod.yaml

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
 name: letsencrypt-prod-argocd
spec:
 acme:
  # Email address used for ACME registration
  email: [email protected]
  server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
  privateKeySecretRef:
   # Name of a secret used to store the ACME account private key
   name: letsencrypt-prod-private-key
  # Add a single challenge solver, HTTP01 using nginx
  solvers:
  - http01:
    ingress:
     class: nginx

Sau đó chạy lệnh sau để tạo

kubectl apply -f letsencrypt-prod.yaml

4. Tổng kết

Đến đây bài viết cũng dài rồi mình tái búi tại đây. Qua bài này các bạn biết được cách triển khai một ứng dụng trên Kubernetes thông qua một tool gitops là Argo CD thay vì các bạn chạy file yaml cơ bản như trước đây. Ở bài viết tiếp theo mình chia sẻ các bạn cách triển khai một ứng dụng trên Kubernetes dùng Helm chart.

Chúc các bạn thành công!

 

Tham khảo:

Bài viết mới nhất