Hướng dẫn tạo Virtual Machine Azure

Tạo Virtual Machine Azure

Các bước tạo Windows Server Virtual Machine trên Azure

Đăng nhập Azure Portal và chọn Services trong Azure Portal

Từ Azure Portal Dashboard, Click chọn Create a Resource

Ở đây chọn Windows Server 2016 

Step #1Basics– Chọn subscription.

Chọn resource group, Virtual Machine name, Region.

Chọn Instance type/Size, Input login Username and Password, chọn inbound port để kết nối Windows VM.

Chọn Licensing và click on Disks.

Step #2Disks – Chọn OS disk type, Encryption type và click on Networking.

Step #3Networking – chọn Virtual network, Subnet, Public IP, Nic Network Security Group

chọn Load Balancing nếu muốn và click on Management.

Step #4Management– chọn Boot Diagnostics, patch installation option và click on Advanced.

Step #5Advanced chọn Auto-shutdown, Backup và site recovery.

chọn extensions và custom data nếu muốn,

Chọn Host Group và VM Generation type, click on Tags.

Step #6Tags – Input VM tags.

Step #7Review+ create: Review the Azure VM

Review Azure VM Basics

Review networking và management.

Review Advanced và Tags

Đợi deploy Azure VM

VM deployment xong

Quay lại Overview của Azure VM

Step #8Kết nối Windows Azure Virtual Machine dùng RDP, Click on connect

Lựa chọn Windows Azure Machine, select RDP, take IP Port number, click on Download RDP file.

click on connect.

Nhập  RDS username và password đã tạo lúc setup.

Login Azure Virtual Machine.

Lời kết

Như vậy qua bài viết này mình chia sẻ các bạn tạo một Virtual Machine Azure và kết đến Azure Windows Virtual Machine dùng RDP. Chúc các bạn thành công.!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *