Hướng dẫn cài Asterisk 16 LTS trên Ubuntu 20.04

Trong bài viết hôm nay mình chia sẻ cách cài tổng đài Asterisk 16 LTS trên Ubuntu 20.04.

1.Chuẩn bị

VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như Tinohost, Hostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting…  

Hệ điều hành: Ubuntu 20.04

Ram: 1-2G

HDD: 10-20G

2.Cài đặt

Chỉnh ngày giờ và cập nhập hệ thống

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo reboot

Cập nhập các gói cần thiết

sudo apt -y install git curl wget libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev subversion libsqlite3-dev build-essential libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev

Nếu lỗi “E: Package ‘subversion’ has no installation candidate”

sudo add-apt-repository universe
sudo apt update && sudo apt -y install subversion

Kiểm tra policy asterik

sudo apt policy asterisk

Cài đặt Asterisk

cd /usr/src/
sudo curl -O http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz
sudo tar xvf asterisk-16-current.tar.gz
cd asterisk-16*/
sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh
sudo contrib/scripts/install_prereq install
sudo ./configure

sudo make menuselect

Chọn format_mp3, res_config_mysql, app_maco

sudo make
sudo make install

sudo make progdocs
sudo make samples
sudo make config
sudo ldconfig

Tạo User chạy quyền Asterisk

sudo groupadd asterisk
sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /usr/lib/asterisk

Chỉnh lại user chạy mặc định là asterisk

sudo vim /etc/default/asterisk
AST_USER="asterisk"
AST_GROUP="asterisk"
sudo vim /etc/asterisk/asterisk.conf
runuser = asterisk ; The user to run as.
rungroup = asterisk ; The group to run as.

Khởi động lại Asterisk

sudo systemctl restart asterisk
sudo systemctl enable asterisk

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *