Học Jenkins từ A đến Z

Nội dung
Nội dung

Chào các bạn, bài viết này mình chia sẻ các bạn về Jenkins từ con số 0. Nếu các bạn lần đầu nghe Jenkins thì các bạn tham khảo, bạn nào biết rồi thì cho mình đóng góp ở phần comment nhé.

Chúng ta bắt đầu thôi.

1. Tổng quan

Jenkins được định nghĩa là  một opensource được sử dụng để thực hiện các chức năng được tích hợp liên tục (nó còn được gọi là CI- Continuous Integration) và có thể xây dựng các tác vụ dạng tự động hóa. Nó được tích hợp hầu hết các source code của những members trong team sẽ nhanh chóng một cách liên tục, theo dõi sự thực thi và các trạng thái thông qua các bước kiểm thử. Việc này đều sẽ giúp cho sản phẩm chạy được ổn định hơn.

Quy trình triển khai Jenkins

2. Cài đặt

2.1 Build Jenkins BlueOcean Docker Image

docker build -t myjenkins-blueocean:lts-jdk11 .

2.2 Create the network ‘Jenkins’

docker network create jenkins

2.3 Run the Container

MacOS / Linux

docker run --name jenkins-blueocean --restart=on-failure --detach \
--network jenkins --env DOCKER_HOST=tcp://docker:2376 \
--env DOCKER_CERT_PATH=/certs/client --env DOCKER_TLS_VERIFY=1 \
--publish 8080:8080 --publish 50000:50000 \
--volume jenkins-data:/var/jenkins_home \
--volume jenkins-docker-certs:/certs/client:ro \
myjenkins-blueocean:lts-jdk11

Windows

docker run --name jenkins-blueocean --restart=on-failure --detach `
--network jenkins --env DOCKER_HOST=tcp://docker:2376 `
--env DOCKER_CERT_PATH=/certs/client --env DOCKER_TLS_VERIFY=1 `
--volume jenkins-data:/var/jenkins_home `
--volume jenkins-docker-certs:/certs/client:ro `
--publish 8080:8080 --publish 50000:50000 myjenkins-blueocean:lts-jdk11

2.4 Get the Password

docker exec jenkins-blueocean cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword

2.5 Connect to the Jenkins

https://localhost:8080/

3. Tạo job đầu tiên

3.1 Tạo job

Sau khi các bạn login vào Jenkins. Để tạo job các bạn chọn New Item -> tên job tab “item name” -> chọn Freestyle Project -> Bấm OK

New Item

item name

Sau khi bấm OK chọn lại job vừa tạo trong phần Build step chọn build cở bản là Execute shell sau đó các bạn run echo “Hello world”

Sau đó bấm Save và thoát

Các bạn chạy thử chọn Build now

Muốn xem log cụ thể các bạn vào chọn Console Output

Như vậy đến đây các bạn đã hiểu Jenkins cơ bản rồi. Ai chưa hiểu thì thực hành tạo thêm vài job nữa nhé.

3.2  Tạo job build với Pipeline

Tiếp theo chúng ta tạo job build với Pipeline

Tương tự các bước nhứ như phần 3.1 thay vì chọn Freestyle Project các bạn chọn Pipeline

Tong job build với Pipeline các bạn chú ý ở phần Pipeline

Ở phần này các bạn chọn kết nối với source code có thể github, gitlab… như hình ở trên theo thứ tự 1,2,3

Tiếp theo, các bạn định nghĩa một jenkinsfile trên source code của mình và trỏ đường dẫn tới jenkinsfile các bạn định nghĩa (số 4). Sau đó các bạn bấm Save. Nội dung jenkinsfile như sau:

pipeline {
agent { 
node {
label 'docker-pineline'
}
}
stages {
stage('Build') {
steps {
echo "Building.."
sh '''
echo "doing build stuff.."
'''
}
}
stage('Test') {
steps {
echo "Testing.."
sh '''
echo "doing test stuff.."
'''
}
}
stage('Deliver') {
steps {
echo 'Deliver....'
sh '''
echo "doing delivery stuff.."
'''
}
}
}
}

Các bạn muốn chạy thử bấm Build now. Kết quả như hình bên dưới.

Các bạn để ý sẽ thấy là sẽ có fail (đỏ) và success (xanh). Coi chi tiết các bạn vào Console Output của từng Build History. Nhớ xanh hết mới ok nhé

4 Xem log job với Jenkins BlueOcean

OK đến đây thì các bạn đã hiểu cách tạo job  jenkins và jenkins Pipeline là như thế nào rồi. Bây giờ muốn kiếm tra lỗi của job khi chạy xong thì ngoài cách vào Console Output thì jenkins có cung cấp cho ta một UI để xem trực quan hơn là Jenkins BlueOcean.

Các bạn mở Open Blue Ocean

Các trạng thái khi các bạn chạy build được hiển thị tại đây.

Để xem chi tiết các bạn chọn xem log ở phần detail bên dưới để tracking luồng job đó chạy như thế nào và thành công hay lỗi ở đâu.

5. Tổng kết

Đến đây thì các bạn cũng thấm chút chút rồi phải không. Học Jenkins không khó phải không nào. Bài viết này ngắn gọn tóm tắt từ việc cài đặt đến việc tạo job cơ bản. Nâng cao hơn các bạn đọc thêm tài liệu nhé

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn tham khảo:

Bài viết mới nhất

2 thoughts on “Học Jenkins từ A đến Z

    Tuan

    Cảm ơn bạn

    Tuan

    Cảm ơn bạn!