Đổi mật khẩu admin quản trị tổng đài FREEPBX GUI bằng command line

Nội dung
Nội dung

Một ngày đẹp trời bạn quên không nhớ mật khẩu đăng nhập FREEPBX GUI thì bạn làm như thế nào? Bài viết này của mình sẽ giúp các bạn.

Bắt đầu thôi!!!

Giả sử mật khẩu mới bạn muốn đổi mới là newpassword, trên server bạn gõ lệnh:

echo -n 'newpassword' | sha1sum | cut -d' ' -f1

Bạn sẽ nhận được kết quả là một số chuỗi như sau:

e8c36c9b6fee0e438e15aa073349cf718ddd2f29

Tiếp theo các bạn đăng nhập và database của tổng đài:

mysql -u AMPDBUSER -p asterisk

Thay biến AMPDBUSER bằng giá trị trong file /etc/freepbx.conf hoặc /etc/amportal.conf. Khi yêu cầu mật khẩu, dùng giá trị của biến AMPDBPASS trong file trên luôn.

Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập với tài khoản root. Nếu bạn không thể truy cập root vào MySQL như bạn quên hoặc bạn không biết mật khẩu, thì bài viết này.

Kiểm tra xem người dùng mặc định có tên admin không, nếu không, thay thế bằng tên người dùng thay thế.

mysql> select * from ampusers;

Bây giờ nhập lệnh sau từ dấu nhắc lệnh mysql>.

mysql> update ampusers set password_sha1 = 'e8c36c9b6fee0e438e15aa073349cf718ddd2f29' where username = 'admin' limit 1;

Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập vào FREEPBX GUI quản trị với tên đăng nhập là admin, mật khẩu là newpassword.

Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết mới nhất