Cài đặt Multiple Gitlab Runners trên một AWS EC2 machine

Nội dung
Nội dung

Trong bài viết này mình chia sẻ các bạn cách bạn cài đặt nhiều Gitlab Runners Gitlab trên một AWS EC2.

Bước 1: Tạo Instance trên AWS và cài đặt Gitlab runner, Docker

Tạo một EC2 server trên AWS

Login  AWS console--> EC2 --> Launch instances

Launch Instance

 

Đặt tên và chọn OS. Ở đây mình chọn Ubuntu

Create the EC2 instance

Taok key-pair nếu chưa có và security group

Create a security group

Kéo xuống bên dưới thêm đoạn scripts cài Gitlab-runerDocker trong lúc khởi tạo Instance.

#!/bin/bash
sudo apt-get update -y
curl -L "https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install gitlab-runner -y

#install docker 
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh 
sudo bash get-docker.sh

cd /var/run/ 
sudo chmod 777 docker.pid docker.sock

User data script

Bước 2: Tạo Runner đầu tiên

Login ssh Instance và chạy lệnh sau

gitlab-runner register

Gitlab Runner Register

Token lấy như sau:

Gitlab UI --> Settings --> CICDExpand trong Runners

Gitlab Runner

Copy token này và dán vào terminal ssh Instance

Copy the token

Nhập các trường khác như name, mật khẩu server…  và Enter

Register Runner

Bước 3: Khởi động Runner

Khởi động Runner dùng lệnh sau

sudo gitlab-runner start

Runner as active

Các bạn thấy có một Runner tạo ra là thành công.

Bước 4: Tạo Runner khác

Bây giờ nếu các bạn muốn tạo nhiều Runner để chạy cho nhiều Job thì các bạn làm tương tự như bước 2 thay vào đó tên và tag khác

Second runner

Các bạn Refresh lại trang và thấy kết quả

Runner final

Tổng kết

OK như vậy qua bài viết này mình đã chia sẻ các bạn làm thế nào tạo nhiều con runner trên EC2 rồi đó. Và các bạn làm tương tự trên nền tảng khác.

Chúc các bạn thành công! 

 

Bài viết mới nhất