Build một ứng dụng web đơn giản với NodeJS

Nội dung
Nội dung

Công cụ cần có

  • OS: Centos, Ubuntu, Debian…
  • Cài đặt docker, docker-compose

Các bước thực hiện

  • Tạo một máy ảo hoặc vps OS ở trên ở đây mình dùng Ubuntu 22.04 LTS trên Digital Ocean.
  • Cài đặt docker, docker-compose.
sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL <https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg> | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] <https://download.docker.com/linux/ubuntu> $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt install docker-ce
sudo systemctl status docker
sudo usermod -aG docker ${USER}
su - ${USER}
sudo usermod -aG docker username

mkdir -p ~/.docker/cli-plugins/
curl -SL <https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.3.3/docker-compose-linux-x86_64> -o ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
chmod +x ~/.docker/cli-plugins/docker-compose
docker compose version
  • Clone source code Node và build
git clone https://github.com/kienle1819/kienletv.git
cd node
docker-compose up -d
docker-compose ps

 

Bài viết mới nhất