Bảo mật Nginx với Lets Encrypt trên Ubuntu 20.04 với Certbot

Nội dung
Nội dung

1. Chuẩn bị môi trường

Tạo một EC2 Instance Ubuntu 20.04 LTS trên AWS:

 • Ubuntu 20.04
 • t3.micro (cpu cores > 1)
 • public subnet
 • enable public ip

Tạo Security Group nginx

 • open port 80, and 443

Tạo key pair

Cập nhập devops key pair

chmod 400 keypair.pem

2. Install Nginx Ubuntu 20.04 LTS

 • SSH to the Ubuntu server
ssh -i keypair.pem [email protected]

 • Cập nhập Ubuntu packages

sudo apt update

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release ubuntu-keyring
curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | gpg --dearmor \
  | sudo tee /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >/dev/null
gpg --dry-run --quiet --no-keyring --import --import-options import-show /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg
sudo apt update
sudo apt install nginx
 • Start nginx
sudo systemctl start nginx

 • Enable nginx
sudo systemctl enable nginx

 • Kiểm tra nginx status
sudo systemctl status nginx

3. Thiết lập Nginx Server Block

 • Kiểm tra nginx cấu hình chính
cat /etc/nginx/nginx.conf
 • Kiểm tra mặc định cấu hình nginx
cat /etc/nginx/conf.d/default.conf
 • Tạo folder cho website
sudo mkdir -p /var/www/kienletv.com/html
 • Kiểm tra ownership
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/kienletv.com/html

 • Cập nhập permissions
sudo chmod -R 755 /var/www/kienletv.com/
 • Tạo một web page
 • vi /var/www/kienletv.com/html/index.html
<html>
  <head>
    <title>Welcome to kienletv.com!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Success! The kienletv.com server block is working!</h1>
  </body>
</html>
 • Tạo sites-available directory
sudo mkdir /etc/nginx/sites-available/

 • Tạo sites-enabled directory
sudo mkdir /etc/nginx/sites-enabled
 • Tạo nginx server block
sudo vi /etc/nginx/sites-available/kienletv.com
server {
    listen 80;

    root /var/www/kienletv.com/html;
    index index.html;

    server_name kienletv.com www.kienletv.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
 • Thêm cấu hình
sudo vi /etc/nginx/nginx.conf
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
 • Tạo một symlink
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/kienletv.com /etc/nginx/sites-enabled/
 • Test nginx config
sudo nginx -t
 • Reload nginx config
sudo nginx -s reload

 • Tạo A records
 • Kiểm tra DNS (nếu bạn dùng cloudflare enable full strict by ssl/tsl>overview>full_strict)
dig kienletv.com
dig www.kienletv.com

4. Cài Certbot trên Ubuntu 20.04 LTS

 • Vào trang official certbot page
 • Cài snap page
 • Kiểm tra snap version
snap version
 • Nếu chưa cài snap bạn cài snap
apt policy snapd; `apt install snapd`
sudo snap install core; sudo snap refresh core
 • Xoá certbot-auto và tất cả Certbot OS packages nếu cài trước đó
sudo apt-get remove certbot
 • Cài Certbot
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
 • Kiểm tra certbot version
sudo certbot --version

5. Bảo mật Nginx với Lets Encrypt trên Ubuntu 20.04 LTS

 • Test certbot
sudo certbot --nginx --test-cert
 • Mở nginx block
cat /etc/nginx/sites-available/kienletv.com
sudo certbot --nginx
sudo certbot renew --dry-run
 • Kiểm tra systemctl times
systemctl list-timers

6. Clean Up

 • Delete EC2 instance
 • Delete security group nginx
 • Delete key pair devops
 • Remove A records

7. Tham khảo

Bài viết mới nhất